*Το κανάλι του πολίτη που αισθάνεται ελεύθερος

18 Ιουνίου

Ντοκουμέντο! Πριν ξεκινήσει η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Τσέπελη, με υπογραφή Φανουράκη απευθείας ανάθεση σε ΙΚΕ του... Λυκαβητού ύψους 8.500 ευρώ!!!

18 Ιουνίου


 *Τι λέει στην καταγγελία του ο πρώην Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, δείτε την ..."ταχύτητα" για την νέα Αναπτυξιακή!

Απίστευτο; Πριν καν ξεκινήσει η ίδρυσή της νέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ του Τσέπελη (85% ο Δήμος Ξάνθης, 10% ο Δήμος Μύκης και 5% ο Δήμος Αβδήρων), αντ’ αυτού αντιδήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Φανουράκης είχαν έτοιμη και... ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ για μελέτη σε... ΙΚΕ του... Λυκαβητού, ύψους 8.500 ευρώ!!!

Κι όλα αυτά, ενώ ακόμη δεν έχουν κοπάσει τα σκάνδαλα με άλλες δημοτικές εταιρείες που προκάλεσαν τεράστιες ζημίες στους Δήμους και στο Ελληνικό δημόσιο και βρίσκονται υπό... εκκαθάριση στους δήμους μετόχους!!!

Μπράβο κύριε Πέτσα, γιατί οι ίδιοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι κλπ σε όλη την Ελλάδα που συμμετείχαν σε εταιρείες  ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ και οι εταιρείες αυτές τέθηκαν υπό εκκαθάριση για να την «γλυτώσουν» λαμόγια αυτοδιοικητικοί, δημιουργούν τώρα νέες... ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ (Αναπτυξιακές) εταιρείες!!!

Αναλυτικά οι δυο αποφάσεις ντοκουμέντο –και οι δυο με υπογραφή Φανουράκη (!) αλλά και η ανακοίνωση καταγγελία του πρώην Δημάρχου Ξάνθης Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου που αποκάλυψε και κατήγγειλε το θέμα, δίνοντας τα στοιχεία στη δημοσιότητα.

 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ξάνθη, 09 Ιουνίου 2021

Αριθ. Πρωτ.: 12971

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας

Πληρ.: Π. Καρακατσάνη

Τηλ : 2541350821

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ (421)

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις των άρθρων 116,118 και 120 του Ν. 4412/2016.

3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5) Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

6) Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου, στον Κ.Α.:02.00.6117.03.

7) Τη διάθεση της πίστωσης και τη δέσμευση ποσού 8.500,00 €, με την με αριθμό 392 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

8) Την με αριθμ Υ3/25-05-2021 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

9) Την με αριθ. πρωτ. 12229/01-06-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

10) Την με αριθμ. πρωτ: 12599/04-06-2021 υποβληθείσα προσφορά από την εταιρεία «AMBRUS I.K.E. » με ποσό προσφοράς 8.500,00 €.

11) Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, εκτιμώμενης αξίας 8.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, όπως αυτές περιέχονται στην με αριθμ. Υ3/25-05-2021 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Γ. Αναθέτουμε απευθείας την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, στην εταιρεία « AMBRUS I.K.E.», με Α.Φ.Μ. 800818900 - Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, με στοιχεία επικοινωνίας, - Λυκαβηττού 10 Τ.Κ.: 10671, Πόλη Αθήνα, τηλ.: 2168009821, έναντι του ποσού των 8.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α..

Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 02.00.6117.03

Ε. Η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα γίνει έως ένα (1) μήνα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο εξοφλητικών τιμολογίων.

Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παροχή των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κοινοποίηση: Βιβλίο Αποφάσεων

 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 12972 /09-06-201

Παροχή υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (8.500,00€)

Μεταξύ αφενός του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και αφετέρου της επιχείρησης «AMBRUS I.K.E.» με στοιχεία επικοινωνίας, - Λυκαβηττού 10 Τ.Κ.: 10671 και Α.Φ.Μ. 800818900 - Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην Ξάνθη σήμερα, 09 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη, του έτους 2021, ο πρώτος που ενεργεί με την ιδιότητα του Δημάρχου και έχει υπόψη του:

α. Την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης πίστωση για την παραπάνω προμήθεια στον Κ.Α.: 02.00.6117.03.

β. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 116,118 & 120 του Ν. 4412/2016.

δ. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

ε. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

στ. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

ζ. Τη διάθεση της πίστωσης και τη δέσμευση ποσού 8.500,00 €, με την με αριθμό 392 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

η. Την με αριθμό 421/12971/09-06-2021 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία με την επωνυμία «AMBRUS I.K.E».

θ. Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

Συμφωνούμε

Με την δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση της τεχνικής υποστήριξης σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, με τις τιμές και τους όρους της προσφοράς της.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, έως ένα (1) μήνα από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ. Η παραλαβή της θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

Τα παραπάνω είναι συνολικής αξίας €: 8.500,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ο οποίος θα βαρύνει το Δήμο Ξάνθης. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι λοιποί φόροι θα βαρύνουν τον πάροχο.

Η εξόφληση της συμβατικής αξίας της παροχής υπηρεσίας προς τον πάροχο, θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή, με χρηματικές εντολές του Δήμου, μετά από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων συμφωνεί με τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εργασία, με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Το συμφωνητικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα και υπογράφηκε και από τους δύο συμβαλλομένους.

Οι συμβαλλόμενοι

1) Ο Δήμαρχος Ξάνθης

α/α

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Αντιδήμαρχος Ξάνθης

2) « AMBRUS I.K.E.»

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ:  «Ποιο γρήγορος κι απ’ τον άνεμο…»


Τέτοιο «πάρτι» με απευθείας αναθέσεις και μεθοδευμένους πρόχειρους διαγωνισμούς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα που έχει στηθεί από τη νέα δημοτική αρχή, δεν έχει υπάρξει ξανά στο Δήμο Ξάνθης.

Πριν λίγες ημέρες, στις 9 Ιουνίου 2021, με την αρ. 421 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, έγινε απευθείας ανάθεση σε εταιρεία Ι.Κ.Ε. με έδρα την Αθήνα, Λυκαβηττού 10,  για την εκπόνηση  οικονομοτεχνικής μελέτης αντί ποσού 8.500,00 €. Με την ίδια απόφαση στις 9 Ιουνίου 2021, εγκρίνονται και οι  τεχνικές προδιαγραφές της υπό σύστασης οικονoμοτεχνικής μελέτης.… Η απόφαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 16 Ιουνίου 2021.

Την ίδια ημέρα επίσης, στις 9 Ιουνίου 2021 με αριθμό πρωτ. 12972 συντάσσεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκτέλεσης τεχνικής υποστήριξης σύνταξης Οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε.  Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό  αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επίσης στις 16 Ιουνίου 2021.

Μέσα σε επτά (7) ημέρες, από την Απόφαση Δημάρχου και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, η Οικονομοτεχνική Μελέτη (104 σελίδες), συντάσσεται  και  παραδίνεται από την ανάδοχο εταιρεία στην Δημοτική Αρχή, η οποία την διάβασε, την μελέτησε, την έλεγξε, την ενέκρινε και την διαβίβασε στους εταίρους της (Δήμος Μύκης και Δήμος Αβδήρων), εφόσον έχουν δικαίωμα λόγου και άποψης…, για να την διαβάσουν, μελετήσουν, ελέγξουν και την εγκρίνουν.

Στις 16 Ιουνίου 2021 επίσης, η μελέτη, διαβιβάστηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για να συζητηθεί - εγκριθεί, σήμερα 17 Ιουνίου 2021, στις 9:30 το πρωί στην συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ…

Κι όπως φαίνεται και κάπως έτσι, ξεπληρώνονται «με την ταχύτητα του φωτός…», ένα προς ένα τα «πολιτικά γραμμάτια».

 «Αχ, κατακαημένε Ξανθιώτη…», ακόμη ένα «ΕΡΓΑΛΕΙΟ», με διαδικασίες «ΦΑΝ/ΤΣΕ»!!!

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος

Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης

«ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ»

π. Δήμαρχος Ξάνθης

 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »