28 Απριλίου

Αποκλειστικό. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΡΓΙΑ 6 μηνών ο Δημήτρης Μπένης! Απορρίφθηκε η προσφυγή του στο ΣτΕ, δυστυχώς...δικαιωθήκαμε πάλι!

28 Απριλίου
Μια ακόμη δικαίωση του «Μ»! Το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε την αίτησή του, ήταν μέλος του Δ.Σ. και υπέγραφε χρηματικά εντάλματα ως Δήμαρχος για την εταιρεία ΝΑΣΚΟΣ
Μια ακόμη δικαίωση του «Μ»! Οριστικά σε ΑΡΓΙΑ για 6 μήνες τίθεται πλέον ο δημοτικός σύμβουλος και πρώην αντ’ αυτού αντιδήμαρχος Ξάνθης και επί των Οικονομικών Δημήτρης Μπένης, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε την προσφυγή του για ακύρωση της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δημήτρης Μπένης ενώ ήταν  μέλος του Δ.Σ. και υπέγραφε χρηματικά εντάλματα ως Δήμαρχος για την εταιρεία ΝΑΣΚΟΣ που κατασκεύασε το έργο ενοποίησης πλατειών και υπήρχε ασυμβίβαστος, αυτός ως αντιδήμαρχος Οικονομικών υπέγραφε χρηματικά εντάλματα και παρίστατο στις συνεδριάσεις που αφορούσαν την δραστηριότητά της!
Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες μας επακριβώς τι ανέφερε το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την ΠΟΙΝΗ της αργίας που επέβαλε στον Δημήτρη Μπένη στις 12 Ιανουαρίου 2016.
14. Επειδή στο πλαίσιο αναζήτησης της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α., ο εγκαλούμενος, Δημήτριος Μπένης του Κωνσταντίνου, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 5-1-2011 έως 31-12-2012 και ενώ ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΑΣΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση του έργου «Ενοποίηση πλατειών και χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης», συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και προέβη στην υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων που αφορούσαν στο έργο από την 1η Ιανουαρίου 2011 και έπειτα και ειδικότερα:
α) Συμμετείχε, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, στη λήψη των υπ΄ αριθμ. 46/19-1-2011 περί Έγκρισης 3ου ΑΠΕ και Σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 366/12-12-2012 περί Έγκρισης 4ου ΑΠΕ, 186/26-6-2013 περί Έγκρισης του 5ου ΑΠΕ και 45/19-2-2014 περί Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης που αφορούσαν στο εν λόγω έργο.
β) Υπέγραψε, ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, τα υπ΄ αριθμ. Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής 647/2011 Χ.Ε.Π ποσού 100.000,00 ευρώ, 824/2011 Χ.Ε.Π ποσού 122.650,23 ευρώ, 931Β/2012 Χ.Ε.Π ποσού 220.066,00 ευρώ και 10838/2013 Χ.Ε.Π ποσού 69.700,68 ευρώ που αντιστοιχούν στους εγκριθέντες λογαριασμούς του έργου, υπέρ πληρωμής της αναδόχου εταιρείας της οποίας ήταν μέλος.
15. Επειδή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» : 1. Δημοτικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή  εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.
16. Επειδή, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου των Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης και τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 99 του Κ.Δ.Κ., καθιδρύεται κώλυμα συμμετοχής για τους δημοτικούς συμβούλους, όχι μόνο για τη συμμετοχή τους στη λήψη εκτελεστής απόφασης των δημοτικών συμβουλίων, αλλά και με μόνη τη συμμετοχή τους στη συζήτηση ενός θέματος ή τη συμμετοχή σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο αρμόδιο όργανο, εάν οι ίδιοι ή συγγενείς τους έως το δεύτερο βαθμό, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, εξαρτούν υλικό ή ηθικό συμφέρον από τη συμμετοχή του στην εκάστοτε επίμαχη συνεδρίαση.
17. Επειδή κατά την κρίση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο εγκαλούμενος, όχι μόνο συμμετείχε στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης κατά τη συζήτηση και κατάρτιση αποφάσεων επί θέματος που αφορούσε άμεσα αυτόν, αφού η έκβαση της συζήτησης θα ασκούσε ουσιώδη επιρροή προεχόντως στην περιουσιακή του κατάσταση, αλλά υπέγραψε και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής ως εντολέας για την πληρωμή της εντολοδόχου αναδόχου Α.Ε., μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας ετύγχανε, επιδεικνύοντας βαριά αμέλεια.
18. Επειδή κατά τα ανωτέρω στοιχειοθετείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος από Βαριά αμέλεια, επιβάλλοντας στον ελεγχόμενο Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Μπένη του Κωνσταντίνου την πειθαρχική ποινή της αργίας έξι (6) μηνών από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου που κατέχει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Θέτουμε σε κατάσταση αργίας, τον Δημήτριο Μπένη του Κωνσταντίνου, Δημοτικό Σύμβουλο Ξάνθης, γιατί υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος από Βαριά αμέλεια και επιβάλλουμε σε αυτόν την πειθαρχική ποινή της αργίας έξι (6) μηνών από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, για τους λόγους που ειδικότερα περιγράφονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Με την παρούσα αναστέλλεται και οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή άσκηση καθηκόντων που αποκτήθηκε ή ανατέθηκαν, αντίστοιχα, εξαιτίας της ιδιότητας του ως Δημοτικού Συμβούλου που απέκτησε με το από 24-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας του.
Κατά της παρούσας απόφασης και μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 234 του ν. 3852/2010.
ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΚΟ 
ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ
Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι από την αρχή εμείς αποκαλύπτοντας την απόφαση της Αποκεντρωμένης:
«Ζητήσαμε και κατά την προκαταρκτική να ανοίξουν οι λογαριασμοί του πρώην αντιδημάρχου Ξάνθης την περίοδο που επέβλεπε το έργο της πλατείας (2007-2010) αλλά και στη συνέχεια όταν έγινε Αντιδήμαρχος Οικονομικών (2011-2014) για την οικονομική του σχέση με τον εργολαβική εταιρεία!»

-Εάν αποδειχτεί ότι ο κ.Δημήτρης Μπένης δεν εισέπραττε χρήματα από την συγκεκριμένη εργολαβική εταιρεία ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ που κατασκεύασε το έργο ενοποίησης πλατειών Ξάνθης, την γνωστή στους δημότες ως ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΑΣ θα ζητήσουμε ΔΗΜΟΣΙΑ συγνώμη!!! 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »