01 Ιουνίου

5.000 € παραπάνω από το 2016! 15.000 € στην Κατσαρή απο Μέτιο, για 1000 ημερολόγια 2017 που μοιράστηκαν Ιούνη!

01 Ιουνίου
-ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΘΕΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
-Για 1000  ημερολόγια της Περιφέρειας για το 2017, που μοιράστηκαν στο Περιφερειακό συμβούλιο για το μήνα…Ιούνιο 2017! 
1. Εσείς δηλαδή πως το βλέπετε… Να έχουμε πλέον μπει στον Ιούνιο 2017 και η Περιφέρεια του κυρίου Μέτιου να πληρώνει 15.000 ευρώ για να… μοιράσει τώρα τα ημερολόγια του 2017;… Λες και δεν θα μπορούσαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι να ζήσουν χωρίς ένα… ημερολόγιο της Περιφέρειας στα χέρια τους… για άλλους 7 μήνες! (για γέλια, για κλάματα ή απλά για εισαγγελέα;).
2. Εσείς δηλαδή πως το βλέπετε… Ο άνθρωπος του Μητσοτάκη στη Θράκη, όχι μόνο να προκαλεί τη νοημοσύνη μας δίνοντας με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία που συνδέεται στενά με έντυπο της Κομοτηνής που ήταν η «σημαία» της πρώην ΠΑΣΟΚικής ηγεσίας Γιαννακίδη - Παύλου Δαμιανίδη, αλλά και να χρεώνει την Περιφέρεια συν άλλες… 5.000 ευρώ σε σχέση με τα 1.000 ημερολόγια που επίσης προμηθεύτηκε και επί Γ. Παυλίδη η Περιφέρεια και μοίρασε τον… Ιούνιο του 2016 στο Περιφερειακό συμβούλιο;
3. Αν αυτό δηλαδή δεν λέγεται διαπλοκή, διότι λίγο πολύ και ιδιαίτερα οι άνθρωποι των ΜΜΕ γνωρίζουμε το ρόλο της εφημερίδας «Παρατηρητής» και τι εξέφραζε επί χρόνια στο Νομό Ροδόπης, μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Μέτιος, πως… λέγεται; Γνωστή άλωστε σε όλους η στενή σχέση της κας Ξανθής Κατσαρή με τον «Παρατηρητή» Κομοτηνής και ιδιαίτερα στα ΜΜΕ της Περιφέρειας.
4. Κι επειδή ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος δεν θα μπορεί να μας απαντήσει, μπορεί να μας εξηγήσει:
1. Ο Πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης…
2. Η αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ.
3. Οι Αντιπεριφερειάρχες Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας και Δράμας…
-Γιατί τα 1000 ημερολόγια επί Γιώργου Παυλίδη τα πλήρωσε η Περιφέρεια 10.000 ευρώ και ένα χρόνο μετά, δηλαδή επί Χρήστου Μέτιου τα πλήρωσε (με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές…), συν 5000 ευρώ, δηλαδή 15.000 ευρώ;
-Ένας Εισαγγελέας να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον; Μια δημοσιογραφική φωνή να μας εξηγήσει τα… «ανεξήγητα» της διοίκησης Μέτιου;

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ιδού και οι δυο αποφάσεις: Τόσο δηλαδή του πρώην Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη, όσο και του νυν Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου και τα συμπεράσματα δικά σας… Ιδού και το ημερολόγιο… του 2017.
Εμείς επί του συγκεκριμένου θέματος, ούτως ή άλλως θα επανέρθουμε…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αρ. Πρωτ. Οικ.1911/17-05-2017
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στην Κομοτηνή σήμερα, 17 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης οι υπογράφοντες:
Α. Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος νόμιμα με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή (Γ.Κακουλίδου 1, 69132), με Α.Φ.Μ. 997687965 – Δ.Ο.Υ Κομοτηνής και Β. Ξανθή Κατσαρή, η οποία νόμιμα εκπροσωπεί την εταιρεία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε., που εδρεύει στην Κομοτηνή (Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, 69100), με ΑΦΜ 999727348 - ΔΟΥ Κομοτηνής και η οποία θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19Α’/1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ247Α’/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ141Α’ /17.08.2011) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης»
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α/8-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήμερα
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87A’/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», με τις ισχύουσες τροποποιήσεις.
5. Το Π.Δ. 144/10 (ΦΕΚ237Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ145Α’/05.08.2016) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
7. Την με αριθμ. 16/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΤ37ΛΒ-ΩΣ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
8. Την με αρ. Πρωτ.23029/487 (ΑΔΑ: ΩΗΖΔ7ΛΒ-1ΑΒ) Απόφαση ορισμού υποέργων και συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης
9. Την με αριθμ. 226/2016 (ΦΕΚ 4191/Β/27-12-16) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
10. Την με αριθμ. 63/2017 (ΑΔΑ: ΨΛΨΖ7ΛΒ-ΙΙΡ) Απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης ΠΑΜΘ
11. Τις από 16-03-2017 υποβληθείσες ενδεικτικές προσφορές από τρεις εταιρείες συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναθέτει στον ανάδοχο την εργασία: «Εκτύπωση 1.000 ημερήσιων ημερολογίων 2017 της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., συνολικού προϋπολογισμού 14.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)». (CPV: 79800000-2) Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς.
Η ΠΑΜΘ είναι υποχρεωμένη για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΡΗΤΡΕΣ
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτύπωση 1000 ημερολογίων 2017 τις Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με τις εξής προδιαγραφές:
-Διαστάσεις 14εκΧ21εκ
-Τετράχρωμο παρένθετο ενημερωτικό έντυπο με στοιχεία της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
-Τετράχρωμο εξώφυλλο με ματ πλαστικοποίηση
-Χαρτί velvet 115gr
Για κάθε αδυναμία εκπλήρωσης ή για κάθε προβληματική εργασία, εκτός από την μη καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής, θα καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου ως ποινική ρήτρα το ποσό των διακοσίων (200,00 €) ευρώ, συμφωνούμενη ως δίκαιο και εύλογο ποσό. Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την εμπρόθεσμη και την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η σύμβαση αυτή έχει διάρκεια 10 ημερών από την υπογραφή της.
Η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται οποτεδήποτε να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης με τον ανάδοχο άνευ καταβολής αποζημιώσεως, εφόσον λόγω διαφοροποίησης των υπηρεσιακών αναγκών δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το προϋπολογισθέν κόστος ανέρχεται στο ύψος των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (14.450,00 €) για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από την ΣΑΕΠ 031 με Κωδ. Έργου 2012ΕΠ03100002 (έτος 2012) «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»
Ο Ανάδοχος τιμολογεί τις υπηρεσίες που προσφέρει, βάσει του κάτωθι συμφωνημένου τιμολογίου, το οποίο προκύπτει από τρεις συγκριτικές κατατεθειμένες οικονομικές προσφορές, ήτοι:
-ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.000 ΗΜΕΡΟΛΟΓΩΝ 2017 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.-Θ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΉ: 11.653,23 ΦΠΑ: 2.796,77 ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 14.450,00
Η καταβολή της δαπάνης στον ανάδοχο διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ το οποίο έχει οριστεί υπόλογος της ΣΑΕΠ 031.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες την ανάδοχο φόροι και βάρη.
Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο, είναι αυτές που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Διενεργείται η θεσμοθετημένη Παρακράτηση Φόρου, για την οποία θα εκδίδεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5 – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες η ανάδοχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού της ανάδοχου κ.ά. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας η ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.
ΑΡΘΡΟ 6 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός: ι) αν πρόκειται περί αποδεδειγμένης πραγματικής ή νομικής αδυναμίας κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και ιι) της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.
Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Κομοτηνής.
Η μη άσκηση δικαιώματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτησή της από μελλοντική άσκηση του δικαιώματός της στο μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματός της.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Χρήστος Μέτιος
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.
Ξανθή Κατσαρή


Share this

Related Posts

Previous
Next Post »