23 Δεκεμβρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27.12 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ 8 ΘΕΜΑΤΑ-Συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης!

23 Δεκεμβρίου
Την συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ αποφασίζει την ερχόμενη Τρίτη 27 Δεκεμβρίου στις 14.00 σε τακτική συνεδρίαση, το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης. Αναλυτικά τα 8 θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:
01ο ΘΕΜΑ :Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου Ξάνθης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρία ΟΤΑ με το διακριτικό τίτλο: ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ (εισηγητής Κυριάκος Παπαδόπουλος Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
02ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
03ο ΘΕΜΑ :    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
04ο ΘΕΜΑ :    Σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των χώρων αμμοληψίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σταυρούπολης (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
05ο ΘΕΜΑ :    Ολικές ανακλήσεις των προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων οικ. Έτους 2016 (εισηγήτρια Ζούρα Ιουλία)
06ο ΘΕΜΑ :    Αποδοχή ή μη παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης», (ΚΚΠΑΔΞ) αντικατάσταση ή μη αυτού και συνεπής τροποποίηση της με αριθ. 133/2016 απόφαση Δ.Σ. (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
07ο ΘΕΜΑ :    Έγκριση της με αριθμό 47/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
08ο ΘΕΜΑ :    Ορισμός μέλους στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »