05 Μαΐου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ (19:00) ΓΙΑ «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

05 Μαΐου
Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Μαΐου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με τα παρακάτω 3 θέματα ημερήσιας διάταξης:
01ο ΘΕΜΑ: Συζήτηση και έκφραση απόψεων επί του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της σιωπηρής παράτασης έως 31-12-2018 της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ επί της οδού Σμύρνης 7, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 και του Π.Δ. της 19/19.11.1932 «Περί στεγάσεως δημοσίων υπηρεσιών» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 1ο τρίμηνο του 2018 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »