24 Φεβρουαρίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (18:30) ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΜΕ 16 ΘΕΜΑΤΑ

24 Φεβρουαρίου
Την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου και ώρα 18:30, συνεδριάζει στο Εύλαλο το Δημοτικό συμβούλιο Τοπείρου με τα παρακάτω 16 θέματα ημερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο  «Εξασφάλιση Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» της Δράσης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
3ο ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης και ένταξη στον Προϋπολογισμό του Δήμου της Δημόσιας Σύμβασης «e-SOHECA» του προγράμματος «INTERREG GR-BG» προϋπολογισμού 211.520 ευρώ.(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια υλικών οδοποιίας».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
5ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
6ο ΘΕΜΑ: Ανάθεση μετά από άγονο διαγωνισμό της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2018».(Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)
7ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
8ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Α΄ κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου , Σχολικές Εφορίες και Σχολικούς Τροχονόμους για το Β’ Εξάμηνο 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
9ο ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής αντικειμένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
10ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εσόδων και εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2017. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για τις δαπάνες  εορτασμού των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)
12ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και Ορισμός Μελών Επιτροπής του άρθρου 99 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (ΣΔΑΝΞ) για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2018. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
13ο ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης και ορισμός εκπροσώπων της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 για την υποβολή, σύνταξη τευχών και υλοποίηση της πράξης έργου «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Τοπείρου».(Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)
14ο ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ΄αριθμό 3/2018 απόφασης του ΔΣ του  Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου  για ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του  Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.»Δήμου Τοπείρου, απαιτουμένου εξειδικευμένης γνώσης (Άρθρο 281 παρ. 3Ν. 3463/2006). (Εισήγηση: Δήμαρχος )
15ο ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2017 των Σχολικών Εφοριών του Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Τζελεπάκης Θεόδωρος)
16ο ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση Ειδικού Γραμματέα (Πρακτικογράφου) Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δήμαρχος )
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »