15 Σεπτεμβρίου

ΔΗΜΟΣ Τοπείρου: Α. Λουκμακιάς & Θ. Τζελεπάκης από 18/9/2017 οι δυο νέοι αντιδήμαρχοι με θητεία έως τις 5/3/2018. Οι αρμοδιότητές τους

15 Σεπτεμβρίου
*Το τσίπουρο του Δήμαρχου Τοπείρου Θωμά Μίχογλου με τους νέους αντιδημάρχους του, δόθηκε αυτήν τη φορά σε καφενείο του Αβάτου! 
Στον ορισμό δυο νέων αντιδημάρχων, προχώρησε ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου, επιβεβαιώνοντας έστω και κάποια καθυστέρηση ότι «τον Σάκη Λουκμακιά είχε ευθύς εξ’ αρχής αποφασίσει να κάνει αντιδήμαρχο Καθαριότητας στη θέση του Νίκου Κιατίπη που είχε… αποπέμψει ο ίδιος, επειδή του είπε ότι «η ΝΟΔΕ Ν.Δ. Ν. Ξάνθης, θέλει να τον καλέσει στα γραφεία της και να συζητήσουν την στάση του ενώπιον του Τούρκου Πρόξενου της Κομοτηνής, του Ψευτομουφτή Ξάνθης Αχμέτ Μετέ και άλλων στον οικισμό Κύρνο.
Η επιλογή βεβαίως του Σάκη Λουκμακιά δεν ήταν τυχαία, αφού με τον τρόπο αυτό ο Δήμαρχος Τοπείρου ήθελε να «εξιλεώσει» και τη ΝΟΔΕ, καθώς ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ξάνθης είναι μέλος της. 
Σύμφωνα με την νέα απόφαση του Δημάρχου Τοπείρου –προηγήθηκε η παραίτηση του αντιδήμαρχου Χαράλαμπου Κουτσομιχάλη-ορίστηκαν νέοι έμμισθοι αντιδήμαρχοι οι Σάκης Λουκμακιάς (αναλαμβάνει την καθαριότητα) και Θόδωρος Τζελεπάκης (αναλαμβάνει την Διοίκηση και τα οικονομικά), η θητεία των οποίων λήγει στις 5/3/2018!
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των δυο αντιδημάρχων, σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου, είναι οι εξής:
Αποφασίζουμε
1. Αποδεχόμαστε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 7143/15.09.2017 αίτηση παραίτησης του κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπου του Αντωνίου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε εν μέρει την υπ’ αριθ. 271/6493/31.08.2016 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη 18.09.2017 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Επιπλέον ανακαλούμε εν μέρει και μόνο όσον αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων την υπ’ αριθ. 209/5731/19.07.2017 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου.
2. Ορίζουμε τον κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο του Αναστασίου Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο με θητεία από τη 18-09-2017 έως τις 05-03-2018 σε αντικατάσταση του κ. κ. Κουτσομιχάλη Χαράλαμπου του Αντωνίου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:
-Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθµης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας.
-Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών.
-Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών µονίµου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων.
-Θεώρηση βιβλίων του Δήµου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείµενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών.
-Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών του Δήμου.
-Θέµατα αλλοδαπών (άδειες παραµονής κλπ.).
-Εποπτεία εύρυθµης λειτουργίας των ∆ηµοτικών κτιρίων και του ∆ηµαρχιακού µεγάρου.
-Εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας.
-Ρύθμιση ζητημάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Ορίζουμε τον κ. Λουκμακιά Αθανάσιο του Ευστρατίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, έμμισθο και θητεία από τη 18-09-2017 έως τις 05-03-2018 και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:
-Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
-Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
-Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
-Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
-Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
-Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
-Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
-Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
-Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
-Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
-Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δηµόσιας Υγείας.
-Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
Β. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Δ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήµαρχος, κ. Τζελεπάκης Θεόδωρος του Αναστασίου που αναπληρώνει τον ∆ήµαρχο. Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδηµάρχους κ. Λουκμακιά Αθάνασιο του Ευστρατίου     και Χαλίτ Ογλου Μουμίν του Χαλίτ.
Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο  Ν.∆. 321/1982.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »