21 Ιουλίου

Νέος Αντιδήμαρχος Τοπείρου στη θέση του Νίκου Κιατίπη, ο Θεόδωρος Τζελεπάκης-Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του.

21 Ιουλίου
Με απόφαση του Δημάρχου Τοπείρου Θωμά Μίχογλου και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν μετά την παραίτηση και ανεξαρτητοποίηση του Νίκου Κιατίπη, ορίστηκε νέος αντιδήμαρχος στη θέση του, ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Τζελεπάκης του Αναστασίου.
(σ.σ. Πληροφορίες μας αναφέρουν πάντως ότι το πρωϊ της Πέμπτης αρνήθηκε την πρόταση του Δημάρχου Τοπείρου να γίνει αντιδήμαρχος το μέλος της ΝΟΔΕ και Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού συλλόγου Ξάνθης  Σάκης Λουκμακιάς οπότε κι αυτός επέλεξε τον κύριο Τζελεπάκη)
Ιδού και οι αρμοδιότητες του νέου Αντιδήμαρχου Θόδωρου Τζελεπάκη.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 209
ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση λόγω παραίτησης Αντιδημάρχου στον Δήμο Τοπείρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στον οριζόμενο για την δημοτική περίοδο από 19-07-2017 έως 31/08/2019.»
Ο Δήμαρχος Τοπείρου
Έχοντας υπ’ όψη:
1.         Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αρμοδιότητες Δημάρχου» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
2.         Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 με θέμα «Αντιδήμαρχοι» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
3.         Την αριθ. 271/31-08-2016 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου περί ορισμού Αντιδημάρχου κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
4.         Την αριθ. 208 απόφαση Δημάρχου Τοπείρου με αριθ. πρωτ. 5731/19-07-2017 περί αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
5.         Την αριθ. Πρωτ.:  5731/18-07-2017 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου                      κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου.
6.         Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.                                                                                                     
7.         Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 Ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.                                                     
8.         Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τρις (3) Αντιδήμαρχοι.                                 
9.         Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Αποφασίζουμε                                                                    
Αποδεχόμαστε σύμφωνα με την αριθ. 208 Απόφαση Δημάρχου Τοπείρου με             αριθ. πρωτ. 5731/19-07-2017, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 5731/18-07-2017  αίτηση παραίτησης του κ. Κιατίπη Νικόλαου του Χρήστου από το αξίωμα του Αντιδημάρχου για λόγους που μνημονεύονται σε αυτή. Ανακαλούμε εν μέρει την υπ’ αριθ. 271/31-08-2016. απόφαση Δημάρχου Τοπείρου και απαλλάσσουμε από τη               19-07-2017 τον ανωτέρω από την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
Ορίζουμε τον κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο του  Αναστασίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο, άμμισθο με θητεία από τη 19-07-2017 έως τις                 31-08-2019 σε αντικατάσταση του Κιατίπη Νικόλαου του  Χρήστου και μεταβιβάζουμε σε αυτόν τις εξής αρμοδιότητες:
           Συντονισµός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς.
           Εποπτεία Προσωπικού και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
           Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
           Καθαριότητα λαϊκών αγορών.
           Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
           Λειτουργία Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης.
           Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, αδειών µουσικών οργάνων, αδειών τυχερών παιγνίων, αδειών ίδρυσης ποιµνιοστασίων, µικροπωλητών κλπ.
           Άδειες πλανόδιου - υπαίθριου εµπορίου.
           Λειτουργία υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές, εµποροπανηγύρεις κλπ.).
           Υπογραφή των αδειών χρήσης για τη λειτουργία της εβδοµαδιαίας Λαϊκής Αγοράς.
           Εφαρµογή µέτρων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας.
           Εποπτεία επί του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων.
Β. Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται από το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2  υποπαρ. ε και στ του Ν. 4051/2012.
Γ. Η ανάκληση Αντιδηµάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµάρχου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου, τις αρµοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Ε. Στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η Υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των εργαζομένων στο Εξωτερικό.
ΣΤ. Επίσης, στον Αντιδήμαρχο ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάµων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο  Ν.∆. 321/1982.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία του Νομού, καθώς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Θωμάς Μίχογλου

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »