22 Ιουλίου

Το γινάτι του Δημάρχου βγάζει μάτι…! Για 3η φορά ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η κανονιστική απόφαση για το Κυβερνείο, αυτήν τη φορά από την Αποκεντρωμένη!

22 Ιουλίου
-Νέα σκληρή ανακοίνωση – καταγγελία της Δημοτικής Παράταξης «Κοινωνία Δημοτών» κατά του Δημάρχου Ξάνθης
-Όλη η απόφαση της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ που για 3η φορά ΑΚΥΡΩΝΕΙ την κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης για τα τραπεζοκαθίσματα, αποκλειστικά σήμερα στο «Μαχητή»
Νέα σκληρή ανακοίνωση - καταγγελία της Δημοτικής Παράταξης «Κοινωνία Δημοτών» κατά του Δημάρχου Ξάνθης για την κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα και το ΚΥΒΕΡΝΕΙΟ, η οποία ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ για 3η φορά! Αυτήν τη φορά μάλιστα με απόφαση της Αποκεντρωμένης.
«Το γινάτι του Δημάρχου βγάζει μάτι…!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας ότι ήδη εκκρεμεί στη Δικαιοσύνη μήνυση του Κυβερνείου κατά του Δημάρχου Ξάνθης για παράβαση καθήκοντος αλλά και των δημοτικών συμβούλων που ΨΗΦΙΣΑΝ την συγκεκριμένη κανονιστική!!
(σ.σ. Κανονιστική που δεν εφαρμόστηκε μάλιστα και με ευθύνη τόσο του Δημάρχου Ξάνθης όσο και του Αντιδημάρχου Δόμησης Κίρατζη Ερκάν εξακολουθούν στην κεντρική πλατεία και στο πεζόδρομο του Επιμελητήριο να παρανομούν τα μαγαζιά, βγάζοντας μάλιστα… τριπλάσια τραπεζάκια από αυτά που δικαιούνται!!!!).
Ιδού τι αναφέρει η «Κοινωνία Δημοτών»:

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ:
ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΠΟΛΗ
Το βροντοφωνάξαμε πολλές φορές στο Δήμαρχο Ξάνθης και τους «υπάκοους» συμβούλους του. Παρανομείτε συνεχώς και κατ’ επανάληψη.
Το είπαμε στη ποιότητα ζωής, το είπαμε στο δημοτικό συμβούλιο.
Και φτάσαμε στη τρίτη !!!! απόρριψη της κανονιστικής απόφασης για τα τραπεζοκαθίσματα και τώρα μάλιστα από την αποκεντρωμένη.
Μια απόφαση με μόνο στόχο την εκδικητική συμπεριφορά, απέναντι σε επιχείρηση που είχε το κουράγιο, ιδιοκτήτες και μισθωτές να στηρίξουν τη παράταξή μας, στις τελευταίες εκλογές και μάλιστα δύο από αυτούς να κοσμήσουν το ψηφοδέλτιό μας.
Η πλειοψηφούσα παράταξη, υπό τη πίεση του Δημάρχου, συνεχίζει να εκδίδει παράνομες αποφάσεις, να στερεί τη πόλη από το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο νομιμότητας, στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, να προσπαθεί να ζημιώσει επιχείρηση, προς όφελος άλλης και σε κάθε περίπτωση να ζημιώνει επί χρόνια πια τα ταμεία του Δήμου.
Συνεχίστε έτσι.
Και με ποδοσφαιρικούς όρους
Νομιμότητα V Δημαρχόπουλος 3-0
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Περγάμου 14
Ταχ. Κώδικας: 67 100 Ξάνθη
Πληροφορίες: Σ.Βασιλειάδης
TELEFAX: 2541070410
Τηλέφωνο: 2541024408
Ξάνθη 19 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 6778
ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, που αφορά την Τροποποίηση-Συμπλήρωση της με αριθμό 286/2016 προγενέστερης κανονιστικής απόφασής του».
Απόφαση
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/2010 τεύχος Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 73, 67, 225 και 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 περί αρμοδιοτήτων ΟΤΑ, του άρθρου 79 παρ. 1 εδάφιο δ2 και παρ. 2 περί κανονιστικών αποφάσεων, του άρθρου 96 περί του τόπου συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 99 περί Κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Ν.3463/2006, (ΦΕΚ 114/2006 τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 79, 96 και 99 του Ν.3463/2006, (ΦΕΚ 114/2006 τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/ 7-2-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
6. Τις αριθμ. 74895/εγκ.60/30-12-2010 και 5370/εγκ.15/2-2-2011 εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., αναζήτηση αστικής και πειθαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α…..».
7. Την αριθ. 14138/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.
8. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Την υπ’ αριθμ.103/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης (Α.Δ.Α.: 7Α4ΨΩΚ8-Η1Π), περί Τροποποίησης-Συμπλήρωσης της με αριθμό 286/2016 προγενέστερης κανονιστικής απόφασής του.
Αφού Σκεφθήκαμε σύμφωνα με το νόμο
-Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν.3852/2010 ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ.142/2010 η εποπτεία του κράτους επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
-Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του ανωτέρω νόμου περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, εντός του πλαισίου της προβλεπόμενης, ασκούμενης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, διοικητικής εποπτείας εντάσσεται και η ακύρωση απόφασης συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. η οποία αποστέλλεται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε αυτή ακυρώνεται.
- Επειδή, στο άρθρο 79 του ν. 3463/2006 ΚΔΚ «Κανονιστικές Αποφάσεις», στην παρ.1 ορίζεται: «Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες :», στο εδάφιο δ2 ομοίως: «..καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: για τη χρήση των αλσών και των κήπων, ……..και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.» και ακολούθως: στην παρ. 2 «….οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου…».
- Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 96 του αναφερομένου νόμου, «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», ακολούθως: στην παρ.4 «Εάν κατά τον υπολογισμό της πλειοψηφίας προκύπτει δεκαδικός αριθμός άνω του ημίσεως της μονάδας, τότε αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα» και ομοίως στην παρ. 5 του αναφερομένου άρθρου, γίνεται ρητή αναφορά ότι: «Στην περίπτωση άρνησης μέλους του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου να δώσει ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, τότε λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος θεωρούνται, ως αρνητικές ψήφοι.».
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του αναφερομένου νόμου «Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση», στην παρ.1 ορίζεται ότι: «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον..».
- Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 «Αναπλήρωση μελών», στην παρ.4 ορίζεται ότι: «Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος για το μέχρι λήξης της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους από το συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους.» και ακολούθως στην παρ. 9 του αναφερομένου άρθρου γίνεται ρητή αναφορά ότι: «Για τη λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων η απαρτία και οι απαραίτητες πλειοψηφίες υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 9 του παρόντος.».
-Επειδή, όπως προκύπτει, μετά τον έλεγχο της υπ΄αρ. 103/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, διαπιστώνεται ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών Συμβούλων παρευρέθηκαν τριάντα τέσσερις (34), θετικά ψήφισαν είκοσι (20), έξι (6) ψήφισαν κατά, πέντε (5) ψήφισαν λευκό (αρνητικές ψήφοι), ένας (1) ψήφισε παρόν (αρνητική ψήφος), ενώ δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 3463/2006 λόγο κωλύματος συμμετοχής στη συνεδρίαση απείχαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του θέματος. Ως εκ των ανωτέρω, είναι σαφές, ότι η ελεγχόμενη απόφαση δεν ελήφθη με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με είκοσι ένα (21) θετικούς ψήφους, όπως απαιτείται στην συγκεκριμένη περίπτωση, καθόσον αφορούσε κανονιστική απόφαση, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα κοινόχρηστων χώρων των δήμων.
-Επειδή, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και της κείμενης νομοθεσίας, ως εκ τούτου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ακυρώνουμε την υπ΄αριθ. 103/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, περί «Τροποποίησης-Συμπλήρωσης της με αριθμό 286/2016 προγενέστερης κανονιστικής απόφασής του», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν.3463/06 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου ως άνω νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν.3852/2010, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Με Εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
H Προϊσταμένη
Α.Στυλιανίδου

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »