19 Νοεμβρίου

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΥΡΑΤΖΗΣ: Δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της Γειτονιάς του Αϊ Βασίλη!

19 Νοεμβρίου
Μια ακόμη δικαίωση του «Μ»! Δεν πέρασε φέτος της Πέπης! Αλλάζουν ρότα Δήμαρχος και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού

Μια ακόμη δικαίωση του «Μ»!
Μετά λοιπόν την περσινή μας κριτική αλλά και το χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Μ», τελικά δεν  πέρασε φέτος της φίλης του κ.Δημαρχόοπυλου Πέπης Στάντσιου και μπροστά στη λαϊκή κραυγή, αλλάζουν ρότα Δήμαρχος Ξάνθης και Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, αποφασίζοντας να κάνουν δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ της γειτονιάς του Αϊ Βασίλη!
Έτσι απλά στη συνεδρίαση της Δευτέρας το δημοτικό συμβούλιο θα πάρει  απόφαση για κοινή συνεργασία της Γειτονιάς του Αϊ Βασίλη με το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, όπου και πάλι παρατηρείται βέβαια το εξής τραγελαφικό περσινό γεγονός.
-Τα πάντα να πληρώνει ο Δήμος Ξάνθης, από σπιτάκια, κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα, εργάτες, εξέδρες κλπ και τα ταμεία από τα σπιτάκια, τους Αϊ Βασίληδες κλπ να έχει…το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης ! Χώρια που ζητάει και…ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ από τον Δήμο Ξάνθης βέβαια…μην μπουν και μέσα οι άνθρωποι, ενώ στην ουσία δεν πληρώνουν πουθενά ούτε ένα ευρώ!!!!
Ιδού ωστόσο και η απόφαση της υπηρεσίας που εισηγείται πλέον να δοθεί με δημοπρασία ο χώρος των 400 τ.μ. μπροστά στο Διοικητήριο για την λειτουργία του Λούνα Πάρκ της Γειτονιάς του Αϊ Βασίλη 2016:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες: Στέλλα Μόσχου
Τηλ.2541350827
ΞΑΝΘΗ, 16  Νοεμβρίου 2016
Αριθ.Πρωτ. 44162
ΠΡΟΣ
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (Δια του κ. Δημάρχου)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου έως 400 τ.μ στην πλατεία διοικητηρίου με τη διενέργεια δημοπρασίας.
Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου (υπάλληλος του γραφείου εσόδων)
Σχετ.
1. Το άρθρο 192 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Οι διατάξεις του άρθρου  65 και 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010):Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. Οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωσιν Πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολήν αυτών, η χρήσις αυτών επιτρέπεται εφόσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας δι’  εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων».
Όπου επιβάλλεται ή επιτρέπεται η διεξαγωγή πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων, αυτή είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981(ΦΕΚ 77/Α) και του άρθρου 192 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006).Στην περίπτωση αυτή, το ύψος του τέλους (μισθώματος)ως προς το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, η διάρκεια της  παραχώρησης, οι προθεσμίες καταβολής του τέλους (μισθώματος) και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 3 ΠΔ 270/81, άρθρο 72 παρ.1περ.ε Ν.3852/2010).
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Την εκμίσθωση ή μη  με τη διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία διοικητηρίου έως 400 τ.μ. και συγκεκριμένα τον κοινόχρηστο χώρο της πλατείας διοικητηρίου από την πλευρά της εισόδου της οδού πεσόντων και μέχρι το χώρο στο υπαίθριο θεατράκι της πλατείας στα σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών και η ασφάλεια των διερχομένων.
Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων «Λούνα Παρκ» και κυρίως παιχνιδιών που είναι συναφή με το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ο χώρος θα εκμισθωθεί   για  τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2016-2017 στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν  από το Δήμο Ξάνθης και το Λυκείου Ελληνίδων Ξάνθης στην γειτονιά του Αη Βασίλη.
Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.
2. Η επιτροπή η οποία συγκροτείται κάθε φορά σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο δημοτικούς θα διεξάγει τη δημοπρασία και θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές .
3. Περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη δημοπρασία στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς επίσης και στο πρόγραμμα διαύγεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010.Πέρα των ανωτέρω δημοσιεύσεων το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει σχετικά.
Η Εισηγήτρια
Στυλιανή Μόσχου

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »